Gedragscode

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers / Ongewenst gedrag / Vertrouwenspersoon/ Sanctiebeleid STICHTING Muziekschool Hoeksche Waard

In contacten tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leerlingen/cursisten zijn veel grenzen niet eenduidig. De stichting heeft daartoe voor alle (vrijwillige) medewerkers een gedragscodeopgesteld. Een gedragscode is een richtlijn voor een wenselijk en professionele pedagogische beroepshouding wat betreft de sociale omgang met leerlingen/cursisten (collega’s en ouders).

Deze gedragscode biedt een kader om te bepalen wanneer grenzen van professioneel gedrag worden overschreven.

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, die uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. De gedragscode zal toegevoegd worden aan de overeenkomsten van opdracht en de vrijwilligerscontracten.

Gedragsregels:
1. De medewerker bevordert sociale veiligheid voor zijn/haar leerlingen
2. De medewerker is zich in alle situaties bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie t.o.v. leerlingen
3. De medewerker maakt geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit zijn/haar functie
4. De medewerker spreekt leerlingen, ouders en collega’s aan op ongewenst gedrag
5. De medewerker behandelt vertrouwelijke informatie als zodanig
6. De medewerker zoekt geen privé contact met leerlingen
7. De medewerker raakt een leerling uitsluitend functioneel aan en houdt daarbij rekening met de grenzen van de leerling
8. Online contact van de medewerker met leerlingen en ouders is school-gerelateerd, zakelijk en in correct Nederlands
9. De medewerker veroorlooft zich geen intimiteiten met een leerling in geschrift, afbeelding, gebaar of aanraking
10. De medewerker maakt geen seksueel getinte, racistische of discriminerende grappen ofopmerkingen
11. De medewerker zorgt ervoor dat binnen school geen seksueel getinte, racistische of discriminerende affiches, tekeningen of andere artikelen worden opgehangen die kwetsend kunnen zijn
12. De medewerker pleegt geen seksuele handelingen met leerlingen
13. De medewerker gaat geen liefdesrelatie met een leerling aan
14. De medewerker geeft duidelijk zijn professionele grens aan als een leerling aandringt op intimiteit
15. De medewerker die een vermoeden heeft van een zedenmisdrijf tussen een medewerker van de school en een minderjarige leerling van de school meldt dit onmiddellijk bij het bevoegd gezag
16. De medewerker die kennis neem van een strafbaar feit meldt dit direct bij het bevoegd gezag

Ongewenst seksueel gedrag:
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen wordt verstaan: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassenen-kind), (leerkracht – leerling) en/of andere handelingen of gedragingen, die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
Taken van de vertrouwenspersoon:
1. Luisteren naar problemen en klachten
2. Nagaan of bemiddeling of informele afhandeling van de klacht wenselijk en/of mogelijk is
3. In samenspraak met de hulpvrager de te ondernemen stappen bepalen
4. Doorverwijzing naar de hulpverlening
5. Ondersteuning bij het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of bij het doen vanaangifte bij justitie
6. Nazorg verlenen
7. Gevraagd en ongevraagd advies geven.

De vertrouwenspersoon handelt niet zonder toestemming van de hulpvrager. Informatie wordtstrikt vertrouwelijk behandeld.

Positie vertrouwenspersoon:
De vertrouwenspersoon wordt aangesteld door het bestuur met een officiële aanstellingsbrief, waarin staat dat hij/zij uitsluitend verantwoording schuldig is aan het bestuur.

Sanctiebeleid:
Bij het overtreden van de gedragsregels kan het bestuur van de stichting disciplinaire maatregelen nemen t.w.:
1. Mondelinge waarschuwing
2. Schriftelijke berisping
3. Schorsing
4. Schorsing met behoud van salaris
5. Ontslag
6. Ontslag op staande voet

Neem contact op met de vertrouwenspersoon:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Media

Regelmatig is Muziekschool Hoeksche Waard te vinden in de media.

Bekijk hier al onze berichten en filmpjes van de afgelopen periode.

kom je ook een
proefles doen?

Vul je naam in!
Vul je leeftijd in!
Geef je voorkeur aan!
Vul je adres in!
Vul je postcode in!
Vul je woonplaats in!
Vul je e-mailadres in!
Vul je telefoonnummer in!
Invalid Input
Invalid Input

Stichting Muziekschool
Hoeksche Waard
Gatsedijk 25
3299LA  Maasdam
KvK nummer: 64803236

Voor algemene vragen:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-27472521